Obsah

Archív

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Chcete bývať v peknom dome s optimálnym nájomným?

Bývať v peknom dome s nízkym nájomným a milými susedmi je dozaista ideálom väčšiny obyvateľov bytových domov.  Je to dosiahnuteľné, avšak je potrebné vynaložiť systematické úsilie.


Kľúčovou je správna kultúra spoločného bývania.

Predseda spoločenstva alebo zástupca vlastníkov bytov túto kultúru vytvára. Spoločenstvu vlastníkov potrebuje predstaviť spoločný cieľ spoluvlastníctva.

Najčastejšie sú to tieto ciele:

1) Mať nízke nájomné a bývať v peknom dome

Spoločenstvo vlastníkov v čase naplánuje pravidelné investície do obnovy bytového domu. Vtedy sa náklad na nájomné dočasne zvýši do doby, kým splatí úver za obnovu. V konečnom dôsledku však býva v peknom dome, kde náklady na bývanie sú nízke, čo sa odzrkadlí na nájomnom.

2) Mať minimálne nájomné

V tejto možnosti vlastník platí minimálne nájomné plus všetky náklady na opravy, ktoré sú nevyhnutné. V čase budú náklady na údržbu a tým aj nájomné rásť. Kompromis medzi týmito možnosťami neodporúčame, pretože pri nekoncepčných riešeniach sa zvyšujú náklady, ale zvyšuje sa aj nespokojnosť s výsledkami. Kultúra spoluvlastníctva v bytovom dome, postavená na vzore firmy, kde jeden vodca rozhoduje a ostatní sa musia prispôsobiť, sa neosvedčila. Pri spoluvlastníctve bytového domu má každý právo povedať svoj názor a z diskusie sa potom musí nájsť konsenzus.

Dobré strategické rozhodnutie sa zrodí na základe všetkých rozhodujúcich informácií a zvážení alternatív. Vlastníci bytov sú vo vzťahu, ktorý je možno budovať len v dôvere. Keď chýbajú informácie, vzrastá nedôvera.

Kultúra spoluvlastníctva sa buduje na chôdzach.

Pre predsedu spoločenstva nastáva neľahká úloha. Má viesť dialóg na schôdzi tak, aby mal priestor každý, kto chce niečo povedať. Avšak  výsledkom má byť dohoda, s ktorou bude stotožnená väčšina zúčastnených. Vtedy vlastníci bytov budú spokojní, že boli vypočutí a boli dostatočne informovaní. Týmto sa buduje dôvera a v tejto atmosfére sa potom ľahšie príde k zhode. Nikto zo stretnutia neodchádza s pocitom, že je niečo nevypovedané, majú nedostatočné informácie, niekto sa snaží niekoho oklamať. Manipulácia vytvára problémy, nastáva strata dôvery, boj.

Príprava a priebeh schôdze vlastníkov bytov má vplyv na atmosféru diskusie, preto odporúčame:

  1. Vytvoriť prostredie (možnosť posedenia, občerstvenia)
  2. Zverejniť program s predpokladanou dĺžkou stretnutia
  3. Na dôležité rozhodnutie dať priestor na nasledujúcej schôdzi
  4. Viesť v zrozumiteľnej reči
  5. Predostrieť všetky možnosti riešenia
  6. Povedať rozhodujúce a pravdivé informácie
  7. Reagovať na podnety od ľudí

Predseda spoločenstva vlastníkov bytov je dôležitá osoba so svojimi právami a povinnosťami voči štátu a hlavne voči spoluvlastníkom. Ak má všetky povinnosti robiť zodpovedne, to nemá šancu stihnúť sám. Jeho hlavným poslaním je vytváranie interných vzťahov. Ak deleguje externé úlohy na nezávislých spolupracovníkov, ktorí sa im venujú profesionálne, bude mať čas na vytváranie budovania správnej kultúry spoluvlastníctva.

Keďže väčšina z bytových domov má komplexnú obnovu za sebou, kultúru treba budovať aj pri starostlivosti o obnovený dom.

Firma Monty Pro spol. s r.o. ponúka pomoc pri komplexnej obnove a potom pri údržbe bytového domu. Na našej stránke www.zateplenie.sk nájdete potrebné informácie, alebo využite kontaktné údaje v päte nášho príspevku.

Kultúra spolubývania vyžaduje veľa času a energie, ale príjemné spolužitie stojí zato. Združenie Pre náš dom poskytuje predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov potrebné školenia, ktoré sa nedostatočne využívajú. Semináre, ktoré sú neplatené, sú obvykle závislé od prezentujúcich firiem a nebudujú kultúru bývania. Preto treba využívať platené semináre, ktoré sú prínosom k rozvoju kultúry spoločného bývania.

Autor: Ing. Róbert Keleši

MONTY Pro Spol. s r.o.
Mierová 4, 821 05 Bratislava
email: kelesi@montypro.sk
www.zateplenie.sk
www.montypro.sk